ZAPOJENÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ZŠ
0
EDUKOVANÝCH STUDENTŮ
0
PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA
0
TŘÍD V ZŠ
0

Školní rok 2023/2024

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

2. ročník v Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice. Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Základní škola Pěnčín 22

Základní škola Pěnčín 22 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Je spádovou školou pro 7 okolních vesnic. Škola je úplná s devíti postupnými ročníky a má dvě oddělení školní družiny. V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 220 žáků. Budova školy je složena z 3 částí, které jsou propojené. Žáci se primárně učí v 9 kmenových učebnách a na vybrané předměty či aktivity se stěhují. Ve škole je tělocvična, kuchyňka, výtvarný ateliér, keramická dílna, knihovna a řada odborných učeben: učebna chemie a fyziky, multimediální učebna s jazykovou laboratoří pro 2. stupeň, multifukční učebna přírodních věd pro 1. stupeň, školní dílny, robotická laboratoř. Část odborných učeben sídlí v nové přístavbě školy, která byla dostavěna v roce 2019 a vybavena v roce 2020.

Základní škola Jakutská

Vítejte na Základní škole Praha 10, která se nachází na adrese Jakutská 1210/2. Naše škola je místem, kde se klade důraz na inovativní vzdělávací metody a individuální přístup k žákům. Poskytujeme rozmanité vzdělávací programy, které rozvíjí schopnosti a zájmy dětí v bezpečném a podnětném prostředí. Naším cílem je připravit studenty na úspěšnou budoucnost v rámci moderní společnosti. Těšíme se na vaši návštěvu, abyste na vlastní oči viděli, jak se u nás učí a jaké máme skvělé podmínky pro vzdělávání vašich dětí.

Základní škola Duhový svět

Naše škola je jiná na první i druhý pohled. Většina lidí, kteří uvidí naší školu poprvé, má dojem, že je malá a ona malá opravdu je. Jsme škola rodinného typu, která v základních principech navazuje na metody a formy práce, které uplatňujeme již v průběhu vzdělávání v naší mateřské škole. To nejdůležitější je celková atmosféra, malé, drobné krůčky, které tvoří celek. Vždyť my většinu dětí známe od velmi útlého věku, vedeme je cestou, která je pro jejich rozvoj optimální.

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská

Vítejte na Základní škole v České Lípě na adrese Šluknovská 2904, která je příspěvkovou organizací. Naše škola klade důraz na kvalitní vzdělání a rozvoj každého žáka v přátelském a podpůrném prostředí. Přijďte nás navštívit a objevte, jak můžeme pomoci vašemu dítěti dosáhnout jeho nejlepšího potenciálu.

Základní škola Nový Bor - Arnultovice

Základní škola Nový Bor, Generála Svobody, škola se vyznačuje moderním přístupem k výuce a významně investuje do digitálních technologií, což zahrnuje zakoupení IT zařízení pro znevýhodněné žáky a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím nových vzdělávacích programů. Škola také poskytuje různé formy mimoškolního vyžití, jako jsou kroužky hudební, pěvecké, výtvarné a pohybové hry. Výuka zahrnuje tradiční metody i inovativní přístupy, jako je genetická metoda čtení a písmo Comenia Script. Škola je zapojena do Národního plánu obnovy, což zahrnuje projekty zaměřené na digitalizaci a inovace ve vzdělávání, což podtrhuje její snahu o neustálé zlepšování vzdělávacího procesu​.

Základní a Mateřská škola Polevsko

Základní škola Polevsko, integrovaná s mateřskou školou, poskytuje komplexní vzdělávací služby pro děti a žáky z oblastí Polevska, Kytlic, České Lípy a Nového Boru. Škola, která zahrnuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a jídelnu, se nachází v idylickém prostředí nedaleko sjezdovky a je obklopena krásnou přírodou, využívanou pro outdoorové aktivity a enviromentální výchovu. Školní zahrada a nově vybudované sportoviště poskytují ideální prostory pro fyzické aktivity a hry dětí. Od roku 2009 škola nabízí výuku anglického jazyka od rodilých mluvčích, a to již od prvního ročníku, s programy zaměřenými na hravé seznámení s jazykem a rozvoj konverzačních dovedností. Výsledky žáků v angličtině jsou výborné, což odráží kvalitu a inovativní přístupy vzdělávacího programu školy.

Základní škola Brno, Tuháčkova

Základní škola Brno, Tuháčkova, představuje moderní vzdělávací zařízení s kapacitou 630 žáků. Kromě základního vzdělávání škola nabízí široké zázemí pro sportovní a mimoškolní aktivity, včetně školní jídelny a družiny. Součástí školy je dobře vybavená tělocvična a rozsáhlý sportovní areál, který poskytuje žákům ideální prostředí pro rozvoj fyzických dovedností a podporu zdravého životního stylu. Tato škola klade důraz na všestranný rozvoj svých studentů, podporuje jejich akademické schopnosti a zároveň nabízí prostor pro osobní růst a týmovou práci prostřednictvím různých aktivit a sportovních programů.

Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou

Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou je uznávaným centrem odborného vzdělávání. Od rekonstrukce a vybavení moderními technologiemi v roce 2021 se škola stala klíčovým místem pro studium tradičních řemeslných oborů, které nabízí jako jediná v České republice. Díky úzké spolupráci s partnery a integraci inovativních přístupů v odborném vzdělávání škola zvyšuje svůj význam ve vzdělávacím sektoru a průmyslu. Dílny odborného výcviku, které jsou nyní součástí Centra odborného vzdělávání, slouží nejen školním žákům, ale také studentům z partnerských škol a účastníkům různých průmyslových stáží a workshopů. Tato aktivní spolupráce a sdílení zdrojů zvyšují kvalitu vzdělání a připravují studenty na výzvy moderního pracovního trhu.

Základní škola Malé Svatoňovice

Základní škola pro 230 žáků s družinou a nabídkou zájmových kroužků včetně sportovních.

Základní škola a Mateřská škola Kařez

Jsme malotřídní základní škola s rodinnou atmosférou. Kapacita školy je 64 žáků, kterým se věnují čtyři učitelky a dvě asistentky. Od školního roku 2021/22 jsme se z dvoutřídky stali trojtřídkou. Prvňáčci mají třídu sami pro sebe, aby se lépe adaptovali na školní provoz. Další ročníky jsou spojovány po dvou podle velikosti jednotlivých ročníků. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Propojujeme nové metody a postupy s tradičními, podle toho, jak to vyhovuje našim žákům. Tím, že jsme malá škola a zaměstnanci školy znají všechny děti velmi dobře, dokážeme předcházet negativním projevům jako například šikaně.

Waldorfská škola Olomouc

Naším cílem je uchovat u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ jejich morálních hodnot. Vzdělání je realizováno adekvátně vývojovým fázím dítěte tak, aby se tento proces odvíjel jakoby mimoděk bez stresu a s hlubší a trvalejší využitelností.

Základní škola Knězeves

Naše základní škola je sedmitřídní. Ve čtyřech třídách jsou žáci individuálně vzdělávaní, ve třech třídách - pěti ročnících se učí žáci denně v budově školy. Ve školním roce 2021/2022 má naše základní škola k 1.9. 2021 165 žáků. Někteří žáci využívají možnosti individuálního vzdělávání, někteří se vzdělávají v zahraničí .

Základní škola Radnice

Základní škola využívá pro svou činnost poměrně novou budovu (postavenou v roce 1998). Je spádovou školou pro 26 obcí severní části okresu Rokycany. Asi polovina žáků do školy dojíždí linkovými autobusy, z nichž převážná část zajíždí na zastávku u školy. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tělocvična, školní pozemek s nádhernou, moderně vybudovanou školní zahradou. Kapacita školy je 18 tříd pro 540 žáků a dvě oddělení školní družiny.

Základní škola Merklín

ZŠ Merklín je úplná základní škola (učební program 1.- 9. ročník ŠVP ZV) zaměřená na výuku cizích jazyků, práci s výpočetní technikou, sportovní a ekologickou výchovu. Školu v současnosti navštěvuje 207 žáků z Merklína a okolních obcí (Soběkury, Zemětice, Otěšice, Ptenín, Buková).

Základní škola Kratonohy

Naše škola je malotřídní, vyučují se zde žáci 1. až 5. ročníku ve třech odděleních. Docházejí k nám děti z obcí Kratonohy, Obědovice, Michnovka a dalších.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Idea této školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality žáků vychováváme osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol.

Školní rok 2022/2023

Základní škola Parentes

Základní škola a mateřská škola Parentes společně s rodinami podporuje rozvoj nadání svých studentů ve všech jeho rozměrech a neustále přispívá k jejich akademické, lidské a křesťanské formaci.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Zapojte i svoji školu do projektu.
Kontaktujte manažerku projektu Terezu Náplavovou.

Mgr. Tereza Náplavová

Manažer projektu, Specialista v ergonomii

tereza.naplavova@ergonomiedoskol.cz

+420 602 329 632